Θιβετιανή ιατρική θεραπεία της υπέρτασης

ÓÔÇ × ÓÔ × ÕÊÔÅ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ,
ÉÈÉ ËÁË ÇÏ × ÏÔÑÔ × ÎÁÒÏÄÅ, «ÄÁ × ÌÅÎÉÅ», ÔÔÎÏÎÏ × ÈÔÓÑ ÂÏÞÏ ÓÏ × ÒÅÍÅÎÎÏÎÔÉ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
Ï Ï Ï, Ï, Î ÏÏÏÎÏÏ, ÎÏ Ï ÏÏÎÙÏ. ðÏÞÍÍÕ × ÏÚÊÊËÁÅÔ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÑ É ÞÔÏ
× ÁÁÁÔÔ, ÓÓÌ × × ÕÕÅÑÏØØÎù, ÞÉÔÊÔ × × × ÚĐÕÓËÅ.

ΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

óåçïäîñ ÷ ÷ ùðõóëå:

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ:
ËÁË × ÏÚÎÊÊËÁÅÔ ÈÔÔÏ ÐÏÍÏÖÖÔ

ÉÚÂÁ × ÉÔØÓÑ ÔÔ Á ÊÇÇÉÉ ÇŢÇÉÉ ÓÅÇÄÁ × ÎÁ

Προηγούμενη σελίδα: Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ æÉÚÉÞÅÓËÏÅ
Είναι ÕÍÓÔ × × ÅÎÎÏÅ ÎÁÐÒÑÖÅÎÉÅ ÍÏÇÕÔ Doc ÅÓÔÉ Ë ÔÏÍÕ, Thoi ÌÀÂÏÊ ÍÏÍÅÎÔ × × ÂÏÌÅÚÎØ ÍÏÖÅÔ Doin την ΕΟΟ ÓÅÂÑ × ÓÁÍÏÊ ËÒÁÊÎÅÊ
ÆÏÒÍÅ: ËÒÏ × ÏÉÚÌÉÑÎÉÅÍ × ÇÏÌÏ × ÎÏÊ ÍÏÚÇ (ÉÎÓÕÌØÔÏÍ) ÉÌÉ ÉÎÆÁÒËÔÍ ÍÉÏËÁÒÄÁ. Ï
× ÓÓÇÏ ÔÔÏÇÏ ÍÏÖÎÏ ÉÚÂÅÖÁÔØ, ÌÓÌÉ ÏÌØÛÅ ÚÎÁÔØ Ï ÂÏÌÅÚÎÉ. ÓÁÓÓËÁÚ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
çÏÒÑÅ × Á:

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ –
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΑΚΡΙΒΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
(140/90 ΙΟΙ., 160/90). úÁÔÅÍ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Å ÔÓÓ ÉÉ ÖÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Å ÖÉÉ.

ðÒÉÞÉÎÙ
ÒÁÚ × ÉÔÉÑ ÜÔÏÇÏ ÏĐÓÎÏÇÏ Ú Ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï, Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï
ÒÁÓÅÌÏÎÉÑ, ÒÁÚÎÚÅ.

õ ÐÏÖÉÌÙÈ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΩΡΩΝ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑΙ), ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×.

÷ ÓÒÄÄÎÅÍ
× ÞÚÔÓÔÏ ÞÁÝÅ × ÓÏÇÏ ÔÔ ÈÔÏÎÉÉ Ô Ô Ô ÔØ È ÞÞÞÞÞÞØ. äÕÛÅ × ÎÙÅ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΧΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ "ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

ÄÉÄÉÉÉÉÚÉ,
ÓÔÒÁÁÁÁÝÉ ÔÔ ÏÖÉÒÅÎÉ, ÔÁËÖ ÔÓÓÏÏ Ó × ÏÚÔÓÔÏÍ ÓÔÁÎÏ × ÑÔÓÑ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉËÁÍÉ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ÎÁÞÁÌÏ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ »ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ÇÏÌÏ × ÎÙÏ, ÏÏÏ, × ï¿½, ÈÕÌÏ × ÕÕÁÈ, ÐÒÅÒÙ × ÓÓÔÊÊ ÓÏÎ, ÂÅÓÐÏËÏÊÓÔ × Ï É
ÓÁÚÄÓÁÖÉÔÌÔÏÔÔØ ÐÏ ÐÔÓÔÔÏËÍÍ, ÂÏÍÉ × ÓÅÒÄÄÅ ÚÁÔÙÌÏÞÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ. ÓÁÔÅÍ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ
Είναι αλήθεια. ï ï ï ¿½ ï ¿½ ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½ ï ¿½
ÈÕÖÅ.

÷ ÐÏÖÉÌÏÍ
× ÏÚÔÓÓÅ ÓÉÍÏÏÍÚ ÂÏÌÅÚÎÉ ÎÂÈÌÌËË ÊÎÚÅ – ÐÓ ÔÐÕ «ÈÏÌÏÄÁ». üÔÏ ÓÉÌØÎÚÅ ÂÏÌÉ ×
× ÉÓÏÞÏÏ, ÔÑÖÅÓÔØ É ÐÕÓÔÏÔÁ × ÇÏÌÏ × Å, ÇÏÌÏ × ÏËÒÕÖÅÎÉÅ, ÄÒÏÖØ, ÓÕÄÏÒÏÖÎÏÅ
ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ! ÐÕÌØÓ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. Ευχαριστώ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ÞÕ × ÔÔ × ÈÔ ÓÅÂÑ ÌÕÞÛÅ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

äÌÑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

10
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 500 ΧΙΧ.
3, 3, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX,
ÈÕÓÓ ÌÅÞÅÎÉÑ – 9 ÄÎÊÊ.

Aya
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ.

äÌÑ
Óññòè ÷ åí ÷ åí ÷ åí ÷ åí ÷ åí ôçò ðñïóçò ×. åÇÏ ÍÏÖÏÏ ÔÕÛÉÔØ × ÍÅÓÔÅ Ó ÍÑÓÏÍ,
ÔÓÔ × × ÓÔÓÏÍ × ÉÄÅ Ô Ô × ÔÔÏÇÏÍ, ÚÁÍÁÞÉ × ÁÔØ × × ÏÄÅ × × ÙÐÉ × ÁÔØ «ÖÉ × ÏÊ» ËÏÍÐÏÔ. εμάς
ÉùØÓ ÊÄÉÔØ ÚÁ ÞÔÏÂÈ ÔÏÏ ‡ Ï Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï ‡ Ï
× ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ. 3-5 λεπτά
ÓÒ ÒÁÚÍÒÁ × ÄÅÎØ ÄÏÓÔÔÔÏÞÎÏ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
AIIOUA IAONAA, UAOAI OAIAOAIAI Ä × ΟΕ-, OOAEIAAAIOIUE DAOAOU ×.

þÒÅÚ × ÙÞÁÊÎÏ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ÓÉÓÔ × ÅÎÎÉËÏ ×. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Đ × ÁÖÉ × ÁÎÉÅ Ï ÐÊÞÍÍ ÕÓÉÌÉ × Á ÁÔ ÐÔÏÏ × Ë Ë ÓÅÒÄÈÕ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÌËÔ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ÓÅÊÞÓÓ × ÁĐÔÅËÁÈ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –
ËÁË ËÁÁÓÓÎ Õ ÐÅÒ × ÙÈ Á × ÔÏÍÏÂÉÌÅÊ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙÓÓÓÖÖ. ÀÊÊÊÊ ÔÔ 15 ÄÏ 30 ÍÉÎÕÔ – × ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ × ÉÓÉÏÓÔ ÏÔ ÔÔÁ ËÏÖÉ (ÞÅÍ ÏÎÁ
ÔÏÎØÛÅ, ÔÅÍ ÍÅÎØÅ ÔÒÅÕÔÔÑ × ÒÅÍÅÎÉ ÄÌÑ ÜËÓÐÏÚÉÉÉ). ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ÞÅÚÅÚ ÄÅÎØ 15 ÒÁÚ. äîÓÔÁÔÏÞÎ ÐÑÔÉ-ÓÅÍÉ ÂÁÎÏË. È × ÑÔ × ÄÏÌØ ÐÏÚ × ÏÎÏÞÎÉËÁ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ. üÔÏ –
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

÷ ÍÔÓÔÏ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. äÅÒÖÁÔØ ÏÔ
5 ÄÏ 15 ÍÉÎÕÔ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. íÏÖÎÏ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3-5-7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.

ïÔ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

1
ΜΗΑ, 10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 5 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ïÔÓÔØ ÓÏË ÉÚ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ÷ Ó ÜÔÏ
ÓÍÅÛÉ × ÁÁÔ É ÎÅÄÀÀ ÄÅÒÖÁÔ × ÈÏÏÏÏÈÌÌØÎÉËÅ. ðΤΕΡΓΗΜΑΤΑ Ï 4 Th. ÌÏÖËÉ ÒÁÚ × ÄÅÎØ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

èÏÒÏÛÕà
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΩΝ
ÔÅÒÍÏÓÅ:

1
ÓO. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 1-12 ΧΩΡΩΝ.

ïÔ × ÁÒ
– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5-7 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
ĐÉÔØ ĐÏ 1 ÈÔÊÊÎÕ × ÄÅÎØ × ÔÅÞÅÎÉÅ 15 ÈÌÉ 21 ÄÎÑ.

ïÒÇÁÎÉÚÍ – ÔÔÏ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. åÓÌÉ × Ù
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ
ÐÏÒÑÄÏË × ÅÓØ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.

äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÎÕÖÎÏ
«ÚÒÔÔ × × ËÏÒÅÎØ». ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ,
× ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

÷ Ó ÜÔÉ Ó × ÅÄÎÎÉÑ
× ÓÏ × ÏÈÎÔÓÏÉ ÐÏÚ × ÌÌÑÀÔ × ÓÁÞÕ ÔÉÂÅÔÓËÏÊ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ,
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.

ÅŢÅÎÉÅ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×,
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ειρήνη
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

εεε éúâá ÷ éôôôñï ïô àììåççéé åç ooåçäá?

íÎÅ 33 ÇÏÄÁ. ÷
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ÕÖÅ ÌÌØÛÅ ÇÏÄÁ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ. ð À
ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. äÕÍÁÀ, ÔÔÏ É ÓÒÅÓÔ × Á ÌÅÞÅÎÉÑ Õ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ.

ïÔ × ÅÞÁÅÔ × ÒÁÞ
ËÌÉÎÉËÉ ÔÉÂÏÔËÏ ÍÅÄÉÃÉÎù «îÁÒÁλ × Ç. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
× ÔÁÞÊÊ ÔÉÂÓÔÏÊ ÍÅÊÉÉÉÁÉ ÔÁÔØÑÎÁ çÁÌÓÁÎÏ × Á:


ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
× ÉÚÎÎÎÎÌ × × ÞÅÌÏ × ÅËÅ. ïÒÇÁÎÉÚ ÎÁÞÉÎÁÅÔ
ÒÅÁÇÉÒÏ × ÁÔØ ÎÁ ÞÁÓÔÉÞËÉ × ÅÝÅÓÔ ×,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ÷ ÔÉÂ ÔÓËÏÊ ÍÅÄÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÁÉ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ (ΑΦΟΙ, ΑΓΟΡΑ), ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(ËÏÖÎUÊÕÄ).

÷ ÔÉÂÓÔÏÏÊ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΑΓΓΕΛΙΕΣ» (ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ)
Είναι ÷ ÅÔÒÁ, ÓÍÅÛÁÎÎÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ- ÷ Aoao) είναι "ÖÁÒÁ" (Ο ÌÀÄÅÊ Oeda öÅÌÞÉ,
ÓÍÅÓÁÎÎÚ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÷ ÔÔÒ-ÔÅÌÞØ, öÌÌÞØ-óÌÉÚØ).

ΙΑΤΖΟΙ Ó
ÔÉÐÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ ËÁÖÄÏÇÏ ÔÉÐÁ.

οικονομικά –
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ëÏÖÁ ​​Õ ÎÉÈ ÓÕÈÁÑ,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

ÈÉÄÉÄÉ
ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ ÓÉÚØ – ÐÏÌÎÚÅ,
ÍÓÓ × × ÎùÅ, ÒÚÍÌÚÅ. ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΜΗΝΥΜΑ.

õ ÌÀÄÅÊ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

ðÒÉ
ÒÁÓÓÔÔ Ì ÊÁÁÉÉÉ ÉÚ ÔÒÅÉ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÁÉ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
× ÏÚÍÕÝÅÎÉÑ ËÁÖÄÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ÔÔÏ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ëÏÖÁ
Aya × EOON OOAII AIIAA OOEIE, UAIOUEOON, DIN × INAOON ΕΚΠΑ, EIOIOUE Aya IAUU × ΟΕ
ΧΩΡ. ôÉÐÉÞÎÙÊ ÐÒÉÍÅÒ – DIN × ÌÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅ ÓÔÒÅÓÓÏ × × Είναι ÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎÙÈ ÓÔÒÑÓÏË ÐÅÒÈÏÔÉ είναι ÚÕÄÁ ËÏÖÉ CIII × u. ÃÁ ÆÏÎÅ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
× Ò × ÎÏÇÏ ÐÒÏÉÓÈÏÖÄÅÎÉÑ, ËÏÖÎÚÊ ÚÕÄ.

Nanovein  Καρδιακές φλέβες στη βουβωνική χώρα από ό, τι επικίνδυνες, γιατί εμφανίζονται και πώς να αντιμετωπίζονται

ÉÉíÏÉ ÷ ÔÔÙ
ÎÅÒÅÄËÏ ÓÔÒÁÄÁÀÔ IO ÈÏÌÏÄÏ × δηλαδή ÁÌÌÅÒÇÉÉ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
É × × ÎÅÛÎÅÇÏ ÎÕÔÒÅÎÎÅÇÏ ÈÏÌÏÄÁ (DOE ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ × aiiii ÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÉ ÐÒÏÄÕËÔÏ × Ó
ÈÏÌÏÄÎÙÍÉ Ó × ÏÊÓÔ × ÁÍÉ). ëÏÖÁ ​​ÕÛÉÔÓÑÛÅÕÛÉÔÓÑ,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ Ασία, ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΩΝ
Χορηγία Χορηγιών. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ÚÁÌÏÖÅÎÎÏÓÔØ ÎÏÓÁ, ÐÏÔÅÒÑ ÏÂÏÎÑÎÉÑ × ΕΟΟΑ, ÓÌÅÚÏÔÅÞÅÎÉÅ είναι ÐÏËÒÁÓÎÅÎÉÅ ciau.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
× ÏÚÊÊÓÔ × ÉÅÍ ÓÙÒÏÓÔÉ É ÈÏÌÏÄÁ ÎÁ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.
ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÈÏÌÏÄÎÙÊ. ÔÑ ÔÑ ÔÑ Ò Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô
ÏÞÁÇÏÍ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÉÎÆÅËÃÉÉ, UUU × × × ΟΕ ÏÔÔÏÒÖÅÎÉÅ ÅÝÅÓÔ ×, × ΙΑ και Ι ÐÏÓÔÕÐÁÀÝÉÈ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΗΣ. éÚÂÙÔÏÞÎÁÑ ÓÌÉÚØ n × ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÍÏËÎÕÝÉÈ ÎÁÒÙ × Ι ×, × ÎÅÚÁÖÉ ÁÀÝÉÈ ΟΑΙ και Νυ ×, × ÇÎÏÊÎÉÞËÏ Oude δηλαδή, ÎÁÒÕÛÁÀÔ ÏÂÝÉÊ ÉÍÍÕÎÉÔÅÔ
. Ain ÌÀÄÅÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙ ÂÏÌÅÚÎÉ «ÈÏÌÏÄÁ ËÏÖÉ: ÁËÒÏÄÅÒÍÁÔÉÔ (ÄÅÒÍÁÔÉÔ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ, ÐÁÌØÃÅ ×)
ÊÁÎÖ ÌÉÏÔÓÔÁÚ, ÔÁËÖÅ ÒÏÖÁ,
× ΑΤΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ÓÁÔÔÏÝÝÁÑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ÒÉÎÉÔ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
ÓÌÁÂÏÓÔ – ÔÁËÏ × Ù ÅÇÏ ÐÒÉÚÎÁËÉ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ)
ÏÞÅËÏÂÏÏÞÅË ÇÇÁÚÁ). ÷ ÏÚÍÏÖÎÏ μειώσει × ÌÅÎÉÅ ÐÏÌÉÐÏ × – ÒÁÚÒÁÓÔÁÎÉÊ ÓÌÉÚÉÓÔÏÊ ÎÏÓÁ EIE
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ÏÓÏ × ÙÅ ÐÏÈÏÄÚ.

ìÏËÁÌÉÚÁÃÉÑ É
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ÒÁÚ × ÉÔÉÑ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÇÏ ÂÒÏÎÈÉÔÁ É ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÏÊ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

÷ ÏÚÕÝÅÎÉÅ
öÅÌÞÉ, O × × Ια ÏÞÅÒÅÄØ, ÓÏÐÒÑÖÅÎÏÓ ÎÅÐÒÁ × ÉÌØÎÙÍ ÐÉÔÁÎÉÅÍ είναι ÏÂÒÁÚÏÍ ÖÉÚÎÉ. òÁÚÄÒÁÖÉÔÅØØÔÓÔØ, ÇÎÅ ×,
ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅ ÁÌËÏÇÏÌÅÍ, ÖÉÒÎÙÍÉ είναι ÏÓÔÒÙÍÉ ÂÌÀÄÁÍÉ × × UUU ΟΕ ÎÅÚÄÏÒÏ × ΟΑ
ÈÔÔ × × ÔÓÔØ ÐÅÞÅÎÉ, ÐÏ × ÙÛÅÎÎÙÎ × ÙÂÒÏ × ËÒÏ Ø ØÌÌÞÉ. ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ,
× × × × × × × × × × × × × × × ×. ÉÒÏ × Ø ÐÔT ÜÔÏ ÓÓÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ × ÑÚËÏ, ÇÓÓÔÏÊ. ëÏÖÁ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ÔÏÔÏ ÏÈÎÁ ÉÚ Á Á Á Á, Á,,,,,,,,,,, Ç,
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ÷ ÓÅ
ÜÔÉ ÂÏÌÚÚÉ ÔÔÏÑÔÓÑ Ë «ÖÁÒÕ» ËÏÖÉ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ÉÎÄÉ × ÉÄÕÁÌØÎÁÑ ÄÉÅÔÁ, ËÏÒÒÒËËÉÒÕÀÔÓÑÉ ÐÒÉ × ÌÞËÉ É ÏÂÒÁÚ ÖÉÚÎÉ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÌËÔ
× ÁÔÔ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
).), ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ðÒÏÃÅÄÕÒÙ
× Ù × ÏÄÑÔ ÉÚÂÙÔÏË ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÊ ÓÌÉÚÉ ΕΕ ÏÒÇÁÎÉÚÍÁ, ÏËÁÚÙ × Aao ÐÒÏÔÉ × × ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÏÅ, ÕÓÐÏËÁÉ × ÁÀÝÅÅ ÄÅÊÓÔ × ΕΑ, ÒÁÓÛÉÒÑÀÔ Δίου, ÓÐÏÓÏÂÓÔ × OAO
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ËÏÖÕ.

ÓÕÝÓÓ × × ï
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ
ÖÁÒ. IIe είναι ÕÌÕÞÛÁÀÔ ÒÅÇÅÎÅÒÁÃÉÀ ÏÂÎÏ × ÌÅÎÉÅ ËÌÅÔÏË ËÏÖÉ, ÕÓÉÌÉ × × ÏÔÏË ΟΕ ΕΟΙ.
ðÒÅÐÁÒÁÔÙ ÔÁËÖÅ ÕÓÔÒÁÎÑÀÔ 'ÈÏÌÏÄ' u × × ÓÌÉÚØ κυανό, ΑΑΟ είναι ÚÁÖÉ ÐÏÄÓÕÛÉ × × INAO
× ÁÚÚ × ù, ËÌËÌÌÌÌÌË ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÔÓÔÏÎÍ.

ÚÉÍÏÊ ÎÁ ÓÔÏÌÅ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ÊÌÑ ÜÔÏÇÏ Â ÄÁ ÄÁ ÄÁ ÉÚ ÉÚ ÉÚ
ËÏÎÉÎÙ, και C × ÂÁÒÁÎÉÎÙ ÑÄÉÎÙ (ΜΕΠ ÓÏÒÔÁ INOA ÉÍÅÀÔ «ÔÅÐÌÙÅ» O × × ÏÊÓÔ α)
ÐÒÉÐÒÁ × ÁÍÉ (ÐÅÒÅÃ, ÉÍÂÉÒØ, ËÁÒÄÁÍÏÎ, ËÏÒÉÁÎÄÒ É ÄÒ.). ¶ÔÔÓÏ ÉÚÂÁ × ÔÔÔÓÏ ÔÔ
ÓÌÉÚÉ É ÍÏÒÒÔÙ × × ÈÒÈÎÉÈ ÄÙÈÁÔÌÌØÎÙÈ
AIAA Doone ÐÏÍÏÖÅÔ × × ÌÅÎÉÅ ΑΑΟ ËÉÓÌÙÈ, ÓÏÌÅÎÙÈ, ÏÓÔÒÙÈ × ÐÒÉÐÒÁ είναι ÓÐÅÃÉÊ.

óÓÌÉ ÓÍÏÓÔÏÑÔÅÌØÎÏ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΓΩΓΗ, ΑΓΟΡΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Συγγραφέας: Muchaeva S.E.-G., ρεφλεξολόγος

 • Πραγματική μείωση της πίεσης
 • Αποτελεσματική πρόληψη επιπλοκών
 • Αρχική διαβούλευση με έναν γιατρό ΔΩΡΕΑΝ

Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια ασθένεια που δίνει χαρακτηριστικά συμπτώματα του καρδιαγγειακού συστήματος. Το κύριο διαγνωστικό σημάδι αυτής της ασθένειας είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση. Η υπέρταση διαφέρει από μια ασθένεια όπως η αρτηριακή υπέρταση από την υποχρεωτική βλάβη στα όργανα που ονομάζονται "στόχοι" – αυτά είναι, πρώτα απ 'όλα, τα αρτηριακά αγγεία, τότε τα νεφρά, ο εγκέφαλος και ο καρδιακός μυς.

Οι κιρσοί φλέβουν εύκολα χωρίς χειρουργική επέμβαση! Για αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν Nanovein. Σύμφωνα με τους φλεβολόγους, αυτή είναι η πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος για την εξάλειψη των κιρσών.

Το "Nanovein" είναι ένα πεπτίδιο για τη θεραπεία των κιρσών. Είναι απολύτως αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης κιρσών. Η σύνθεση του πηκτώματος περιλαμβάνει 25 αποκλειστικά φυσικά, θεραπευτικά συστατικά. Σε μόλις 30 ημέρες από τη χρήση αυτού του φαρμάκου, μπορείτε να απαλλαγείτε όχι μόνο από τα συμπτώματα των κιρσών, αλλά και να εξαλείψετε τις συνέπειες και την αιτία της εμφάνισής του, καθώς και να αποτρέψετε την εκ νέου ανάπτυξη της παθολογίας.

Μπορείτε να αγοράσετε το Nanovein στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Υπέρταση από την άποψη της ανατολικής ιατρικής

Στην ανατολική ιατρική, υπάρχουν τρεις βασικές διαγνώσεις που αντιστοιχούν στην έννοια της υπέρτασης. Αυτές είναι η "Υπέρταση Άνεμος", "Λιπαρή Υπέρταση" και "Υπέρταση Χολής". Η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρείται ως ένα σύμπτωμα που σηματοδοτεί εσωτερική ανισορροπία. Οι αιτίες αυτής της ανισορροπίας ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Από την άποψη της ανατολικής ιατρικής, αυτό σημαίνει διαφορετικές ασθένειες, καθώς ο σκοπός της θεραπείας σε αυτήν είναι να εξαλείψει την αιτία της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Στη θεραπεία της υπέρτασης, οι γιατροί της κλινικής του Θιβέτ τηρούν τις αρχές της ανατολικής ιατρικής. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο τη μείωση και σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης αλλά και την εξάλειψη της αιτίας της υπέρτασης. Λόγω αυτού, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Ανάλογα με τον τύπο της νόσου και την αιτία της, επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα στο 87-97% των περιπτώσεων θεραπείας της υπέρτασης. Όλα τα αποτελέσματα της αγωγής επιβεβαιώνονται αντικειμενικά από παρατηρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θεραπείας, παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη των συστάσεων.

1. Η υπέρταση δεν είναι μόνο πρόβλημα αιμοφόρων αγγείων.

Στη δυτική ιατρική, η υπέρταση αναφέρεται σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όργανα στόχοι στην υπέρταση είναι σχεδόν πάντα αιμοφόρα αγγεία και καρδιά. Η ανατολική ιατρική σκέφτεται διαφορετικά. Από την πλευρά της, η υπέρταση εμφανίζεται μόνο στα αγγεία, στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Και είναι απαραίτητο να θεραπεύσουμε αυτήν την ασθένεια όχι από όπου φαίνεται, αλλά από πού προέρχεται, δηλαδή στο επίπεδο της αιτίας.

2. Η υπέρταση δεν είναι ασθένεια ηλικίας.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης υπέρτασης αυξάνεται με την ηλικία, αλλά η αιτία αυτής της νόσου δεν είναι οι αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία του σώματος. Η πίεση του αίματος είναι ένας από τους λαμπρότερους δείκτες που αναφέρει την εσωτερική ανισορροπία του σώματος. Η αξία αυτού του δείκτη εξαρτάται από τη συσσώρευση διαταραχών στο σώμα. Ο ρυθμός συσσώρευσης των αρνητικών παραγόντων μπορεί να είναι διαφορετικός. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό ακριβώς λέμε "νεολαία" της υπέρτασης. Οι επιθέσεις της καρδιάς και τα εγκεφαλικά επεισόδια με υπέρταση εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε σχετικά νεαρή ηλικία.

1. Η μείωση της πίεσης δεν είναι θεραπεία για υπέρταση.

Ένα κοινό φάρμακο για την υπέρταση που προσφέρει η δυτική ιατρική είναι χάπια για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ονομάζονται αντιυπερτασικά φάρμακα και, κατά κανόνα, έχουν μεγάλο αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών. Αλλά ο κύριος κίνδυνος είναι ότι η λήψη τους δεν είναι θεραπεία για υπέρταση. Ναι, μειώνει ελαφρώς τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής μεσοπρόθεσμα. Αλλά η αιτία της ασθένειας παραμένει. Η υπέρταση εξακολουθεί να αναπτύσσεται και, μακροπρόθεσμα, η λήψη αντιυπερτασικών δισκίων δεν μπορεί να αποτρέψει μια καταστροφή.

 • Κλινική του Θιβέτ – Κλινική βάση του Πρώτου Ιατρικού Πανεπιστημίου της Μόσχας που ονομάστηκε από τον IM Sechenov του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας (Πανεπιστήμιο Sechenov)
 • Η Κλινική του Θιβέτ είναι βραβευμένη με το βραβευμένο Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας & Ομορφιάς Aurora, νικητής στο διορισμό "Η καλύτερη κλινική της Ανατολικής Ιατρικής"

Τύποι Υπέρτασης

Η υπέρταση χωρίζεται σε τρεις τύπους ή βαθμούς υπέρτασης, από τη φύση και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τον κίνδυνο επιπλοκών.
Η θεραπεία στο "Θιβέτ" στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνει τον βαθμό υπέρτασης.
Η υπέρταση του 1ου βαθμού χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματική πορεία ή μικρούς πονοκεφάλους.
Η υπέρταση του 2ου βαθμού χαρακτηρίζεται από δύσπνοια και συχνές ή επίμονες κεφαλαλγίες, εμβοές και βαρύτητα στο κεφάλι.
Η υπέρταση του 3ου βαθμού εκδηλώνεται όχι μόνο από πονοκεφάλους, αλλά και από καρδιακούς πόνους, μούδιασμα, οίδημα, μυϊκή αδυναμία, εξασθένιση της μνήμης, ρινορραγίες. Σε αυτό το στάδιο, η ασθένεια ενέχει σοβαρό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής προσβολής.

Nanovein  Η σύγχρονη προσέγγιση για τη θεραπεία των κιρσών φλεβών Detralex ή Varitonus (Varitonus)

Θεραπεία υπέρτασης στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη

Στην κλινική "Θιβέτ" τα αντιϋπερτασικά φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης. Αντ 'αυτού, οι γιατροί μας χρησιμοποιούν μεθόδους που επηρεάζουν την αιτία της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε επιτυχώς την υπέρταση στο επίπεδο της αιτίας αυτής της ασθένειας.

1ο στάδιο (καθορισμός των αιτιών της υψηλής αρτηριακής πίεσης, κατάρτιση ατομικού θεραπευτικού σχεδίου)

Η σωστή θεραπεία πρέπει να εξαλείψει ακριβώς την ανισορροπία που οδήγησε στην εμφάνιση υπέρτασης. Ως εκ τούτου, ο γιατρός του "Θιβέτ" πρέπει να καθορίσει ποιος από τους τρεις κύριους ή μικτούς τύπους ασθένειας εμφανίζεται. Στη διάγνωση της υπέρτασης, η χρήση ανατολικών μεθόδων εξέτασης έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτός ο τύπος διάγνωσης στο "Θιβέτ" πραγματοποιείται κατά τον πρώτο διορισμό ενός συμβούλου.

Η Ανατολική διάγνωση είναι ελεύθερη, διότι χωρίς αυτήν είναι αδύνατον να γίνει πρόγνωση της θεραπείας. Και το πρώτο πράγμα που αρχίζει με μια λεπτομερή έρευνα. Στην περίπτωση της υπέρτασης, ο γιατρός δεν ζητά μόνο και όχι τόσο τη φύση των συμπτωμάτων όσο και τις συνοδευτικές διαταραχές στο σώμα, τη φύση της δίαιτας και τον τρόπο ζωής. Για τη σωστή διάγνωση της υπέρτασης, ο γιατρός πρέπει να καθορίσει επακριβώς τη συνταγματική υπαγωγή ενός ατόμου.

Εάν ο ασθενής είναι τύπου "Ανεμος", τότε η υπέρταση θα συνοδεύεται από νευρικότητα, χαμηλή αντίσταση στο στρες, αυξημένη συναισθηματικότητα και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών σημείων.

Με την υπέρταση "Slime", η ασθένεια συνήθως συνοδεύεται από υπερβολικό βάρος και με υπέρταση "χολής" – σύντομη ψυχραιμία, θυμός, κατάχρηση πικάντικων τροφών και αλκοόλ.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχουν μια εξωτερική εξέταση – τη γλώσσα, το δέρμα, τον σκληρό οφθαλμό. Στη συνέχεια, ο γιατρός εξετάζει τον παλμό για να προσδιορίσει ποια όργανα λειτουργούν λανθασμένα και όπου μπορεί να υπάρχουν κρυμμένες φλεγμονώδεις διεργασίες. Τα στοιχεία αυτά του δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους μηχανισμούς ανάπτυξης της νόσου. Στην ιατρική γλώσσα, αυτό ονομάζεται μελέτη της αιτιολογίας και της παθογένειας της νόσου. Αφού ο γιατρός κάνει μια σαφή εικόνα της αιτίας, της εξέλιξης και του βαθμού της νόσου, ορίζει την ατομική θεραπεία.

 • Στην κλινική "Θιβέτ" – πραγματοποιείται ΕΛΕΥΘΕΡΗ αρχική διαβούλευση, στην οποία ο γιατρός θα διαγνώσει και θα αναφέρει ένα σχέδιο για τη θεραπεία της υπέρτασης στην περίπτωσή σας!

Κάντε ένα ραντεβού

2ο στάδιο (αντιμετώπιση των αιτιών της υψηλής πίεσης του αίματος, μείωση και αξιόπιστη σταθεροποίηση των τιμών του)

1. Για τη θεραπεία της υπέρτασης, που έχει συνταγογραφηθεί σωστά, η ατομική βοτανοθεραπεία έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κλινική του Θιβέτ χρησιμοποιεί θιβετιανές φυτοπαρεσκευές για τη θεραπεία της υπέρτασης. Πρόκειται για προϊόντα που παρασκευάζονται από φαρμακευτικά βότανα και μέταλλα σε συνθέσεις και αναλογίες που παρέχουν μέγιστο αποτέλεσμα και την απουσία παρενεργειών.

Τα θιβετιανά βότανα αποβάλλουν τις αιτίες της υπέρτασης. Με την αρτηριακή υπέρταση, συνταγογραφούνται φάρμακα που εξομαλύνουν το ήπαρ, την πέψη και μειώνουν την παραγωγή εσωτερικής (ενδογενούς) χοληστερόλης. Ως αποτέλεσμα, εξαλείφουν την αιτία ενός από τους κύριους παράγοντες της υπέρτασης – αγγειακής αθηροσκλήρωσης. Επιπλέον, ηρεμεί, εξισορροπεί το νευρικό σύστημα, εξουδετερώνει παράγοντες όπως ευερεθιστότητα, ιδιοσυγκρασία.

Με την υπέρταση του ανέμου χρησιμοποιούνται βότανα που αυξάνουν την αντίσταση στο άγχος, την ηρεμία του νευρικού συστήματος, την ομαλοποίηση του τόνου των αγγειακών τοιχωμάτων και την πρόληψη των αγγειακών σπασμών.

Με την Slime και την Slime-Wind υπέρταση (η πιο κοινή μορφή της νόσου στη Ρωσία), συνταγογραφούνται φυτοπροστασίες που επιταχύνουν τη διαδικασία μεταβολισμού και πέψης, αυξάνουν τη "φωτιζόμενη θερμότητα" του στομάχου, ομαλοποιούν το μεταβολισμό του λίπους και μειώνουν τη χοληστερίνη του αίματος, αυξάνουν την αγγειακή κάθαρση και συμβάλλουν στη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης , απώλεια βάρους, εξάλειψη φλεγμονωδών διεργασιών στα νεφρά, βελτίωση της λειτουργίας των νεφρών.

Όλες οι θεραπείες του Θιβέτ που προδιαγράφονται για υπέρταση στο Θιβέτ συμβάλλουν στην ενίσχυση του καρδιακού μυός, τη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου, την αποφυγή μούδιασμα και την εξάλειψή του, την ομαλοποίηση του μεταβολισμού και τη βελτίωση της κατάστασης του νευρικού συστήματος.

2. Ο βελονισμός – η κύρια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την υπέρταση. Περιλαμβάνεται αναγκαστικά στις περιεκτικές συνεδρίες θεραπείας της κλινικής του Θιβέτ. Ο γιατρός εισάγει τις βελόνες των μαλλιών σε βιοδραστικά σημεία του σώματος σε μια ακολουθία που καθορίζεται από μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η θεραπεία του βελονισμού βελτιώνει τη λειτουργία του ήπατος και ολόκληρου του πεπτικού συστήματος, την εργασία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, του νευρικού συστήματος και των νεφρών.

3. Η αναζωογόνηση είναι η δεύτερη πιο σημαντική μέθοδος επηρεασμού των βιοδραστικών σημείων στην υπέρταση. Με ισχυρό πάτημα μιας συγκεκριμένης ακολουθίας και διάρκειας, ο γιατρός βελτιώνει τη λειτουργία των νεφρών, του ήπατος και της κατάστασης του νευρικού συστήματος.

4. Η συσσώρευση συχνά χρησιμοποιείται για το υψηλό ιξώδες του αίματος και τη συμφόρηση στο κυκλοφορικό σύστημα. Η ιρουδίνη και άλλες βιοδραστικές ουσίες ενός ιατρικού leech συμβάλλουν στην απορρόφηση θρόμβων αίματος και μειώνουν τον κίνδυνο επιπλοκών της υπέρτασης. Η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας είναι τέτοια που βοηθά στην ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης, ακόμα και σε περιπτώσεις υπερτασικών κρίσεων.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η θεραπεία με hirudotherapy βοηθά όχι μόνο στη μείωση, αλλά και στη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με το βελονισμό, τη βοτανοθεραπεία και άλλες θεραπείες στην κλινική του Θιβέτ σύμφωνα με μεμονωμένα σχήματα.

5. Επιπλέον, στη θεραπεία της υπέρτασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεραπεία μαγνητικού κενού, ηλεκτροθεραπεία, μοξoθεραπεία. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας της υπέρτασης αυξάνεται σημαντικά λόγω της ατομικής διατροφικής διόρθωσης. Αυτό είναι ένα από τα πολλά μυστικά της εξαιρετικά επιτυχημένης θεραπείας της υπέρτασης Θιβέτ.

Μελέτη περίπτωσης
Ένας άνδρας 52 ετών υπέβαλε αίτηση για συμβουλευτική στην κλινική του Θιβέτ. Στην ιστορία της νόσου, η διάγνωση είναι "υπέρταση του 2ου βαθμού". Η συνήθης πίεση είναι 110/170 mm Hg. Art. Κανονικές υπερτασικές κρίσεις. Ο άνδρας παραπονέθηκε για χρόνιο πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ναούς, βαρύτητα και χτύπημα στο κεφάλι, θολή όραση, πόνο στο στήθος, καρδιά, δύσπνοια. Μια εξωτερική εξέταση αποκάλυψε αξιοσημείωτη οίδημα. Η διάγνωση παλμών έδειξε παραβιάσεις των νεφρών, του περικαρδίου, των πνευμόνων, των μικρών και των παχιών εντέρων. Η χοληστερόλη του αίματος ξεπέρασε σημαντικά τον κανόνα. Συγχορηγούμενες ασθένειες – στεφανιαία καρδιακή νόσο, έντερα και εγκέφαλος, αγγειακή αθηροσκλήρωση, θρομβοφλεβίτιδα, υπέρβαρο (92 κιλά με ανάπτυξη 178 cm).

Μετά από μια πορεία θεραπείας με διαδικασίες και θιβετιανές φυτοθεραπευτικές ουσίες σε σχέση με τη διόρθωση της διατροφής, η αρτηριακή πίεση σταθεροποιήθηκε στην περιοχή των 90-100 / 150-160 mm Hg. Art. με σημαντική μείωση της δοσολογίας των αντιυπερτασικών φαρμάκων. Τα κύρια συμπτώματα της υψηλής αρτηριακής πίεσης έχουν περάσει. Τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα έχουν βελτιωθεί. Η εργασία των νεφρών και του γαστρεντερικού σωλήνα βελτιώθηκε και το βάρος μειώθηκε κατά 7 κιλά. Μια δεύτερη πορεία θεραπείας διεξήχθη μετά από 6 μήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, ήταν δυνατό να σταθεροποιηθεί η πίεση με μια αλλαγή στη διάγνωση στην «υπέρταση του 1ου βαθμού» και την απόρριψη των αντιυπερτασικών φαρμάκων.

 • Η θεραπεία της υπέρτασης στην κλινική του Θιβέτ γίνεται από περισσότερους από 30 γιατρούς με ανώτερη ιατρική εκπαίδευση, οι οποίοι μιλούν άπταιστα τις μεθόδους της ανατολικής ιατρικής.
  Οι ειδικοί μας.

Χαρακτηριστικά της θεραπείας της υπέρτασης στο "Θιβέτ"

Η θεραπεία της υπέρτασης στο Θιβέτ σας επιτρέπει να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση χωρίς τη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει να απαλλαγούμε από τις παρενέργειες της φαρμακευτικής θεραπείας, μια σημαντική αύξηση της ποιότητας και της ασφάλειας της ζωής.

Η μείωση της πίεσης στο Θιβέτ δεν είναι μια εφάπαξ διαδικασία θεραπείας, αλλά ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα που μπορείτε να διατηρήσετε για πολλά χρόνια και έτσι να αποφύγετε όχι μόνο συμπτώματα αλλά και επιπλοκές της υπέρτασης υπό μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής προσβολής.

 • Θεραπεία υπέρτασης στην κλινική του Θιβέτ
  τιμές από 2800 rub 2520 τρίβουν

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υπέρταση

1. Η θεραπεία με μεθόδους ανατολικής ιατρικής σημαίνει την εγκατάλειψη των συνηθισμένων φαρμάκων;

Στην πράξη, η κλινική "Θιβέτ" δεν χρησιμοποιεί αντιυπερτασικά φάρμακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε να τα παίρνετε αμέσως εάν τα παίρνετε ήδη. Η απόρριψη φαρμάκων γίνεται σταδιακά, ομαλά, μειώνοντας τη δοσολογία. Μετά τη θεραπεία, μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση χωρίς φάρμακα. Από καιρό σε καιρό, μπορεί να χρειαστεί να καταφύγετε σε αυτούς. Πολλά εξαρτώνται από το πόσο ακολουθείτε τις συστάσεις του γιατρού μας. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία στο Θιβέτ θα μειώσει την εξάρτησή σας από τα ναρκωτικά ή θα σας ανακουφίσει τελείως. Επιπλέον, οι μέθοδοι μας δεν απαιτούν άρνηση, ιδιαίτερα άμεση, από τα συνήθη αντιυπερτασικά φάρμακα.

3. Είναι αλήθεια ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση σημαίνει πάντα υπέρταση;

Οι αιτίες της υψηλής πίεσης του αίματος μπορεί να είναι ποικίλες και αυτό δεν είναι πάντα ένα σύμπτωμα της υπέρτασης. Για παράδειγμα, τα άλματα στην πίεση του αίματος σχετίζονται με το σύνδρομο της αυχενικής αρτηρίας. Οι αιτίες αυτού του συνδρόμου είναι ασθένειες της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του τραχήλου της μήτρας. Οστεοχονδρωσία, προεξοχή ή μεσοσπονδυλική κήλη, σπονδύλωση – με αυτές τις ασθένειες, τσίμπημα των ριζών του νεύρου και πόνος, που προκαλεί ένταση ή μυϊκό σπασμό στη ζώνη του αυχενικού κολάρου. Σπασμός σημαίνει συστολή των μυών που συμπιέζουν την αρτηρία που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται πονοκέφαλοι, βαρύτητα στο κεφάλι, λάμψεις μυγών στα μάτια και άλλα σημάδια υψηλής αρτηριακής πίεσης.

3. Θα βοηθήσουν τα λαϊκά φάρμακα με την υπέρταση;

Όχι, δεν θα βοηθήσουν, αν μιλάμε για το μακροπρόθεσμο. Μειώστε την πίεση, τα ήρεμα νεύρα – ναι, θα βοηθήσουν, αλλά όχι για πολύ. Ο στόχος της θεραπείας είναι η εξάλειψη της αιτίας της νόσου. Δεν υπάρχουν λαϊκές θεραπείες που μπορούν να το κάνουν, επειδή εργάζονται στο επίπεδο των συμπτωμάτων. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της βοτανοθεραπείας, του βελονισμού, της ακουστικής πίεσης και άλλων μεθόδων που επηρεάζουν αποτελεσματικά τα αίτια και τους μηχανισμούς ανάπτυξης της υπέρτασης.

Lagranmasade Ελλάδα