Θεραπεία θρόμβωσης φλεβικής θρόμβωσης (2)

Οι κιρσοί φλέβουν εύκολα χωρίς χειρουργική επέμβαση! Για αυτό, πολλοί Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν Nanovein. Σύμφωνα με τους φλεβολόγους, αυτή είναι η πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος για την εξάλειψη των κιρσών.

Το "Nanovein" είναι ένα πεπτίδιο για τη θεραπεία των κιρσών. Είναι απολύτως αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης κιρσών. Η σύνθεση του πηκτώματος περιλαμβάνει 25 αποκλειστικά φυσικά, θεραπευτικά συστατικά. Σε μόλις 30 ημέρες από τη χρήση αυτού του φαρμάκου, μπορείτε να απαλλαγείτε όχι μόνο από τα συμπτώματα των κιρσών, αλλά και να εξαλείψετε τις συνέπειες και την αιτία της εμφάνισής του, καθώς και να αποτρέψετε την εκ νέου ανάπτυξη της παθολογίας.

Μπορείτε να αγοράσετε το Nanovein στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Особенности кровообращения плода

Προσπαθήσατε να θεραπεύσετε την VARICOSIS εδώ και πολλά χρόνια;

Επικεφαλής του Ινστιτούτου: "Θα εκπλαγείτε με το πόσο εύκολο είναι να θεραπεύσετε τις κιρσώδεις φλέβες παίρνοντας το φάρμακο για 147 ρούβλια κάθε μέρα.

Сердечно-сосудистая система гарантирует сохранение жизнеспособности всех органов человеческого тела. Правильное ее развитие во внутриутробном периоде — залог хорошего здоровья в будущем. Кровообращение плода, схема и описание распределения потоков крови в его теле, понимание особенностей этого процесса важны для понимания природы патологических состояний, встречающихся у новорожденных и в дальнейшей жизни детей и взрослых.

Кровообращение плода: схема и описание

Первичная система кровообращения, которая обычно готова к работе к концу пятой недели беременности, называется желточной и состоит из артерий и вен, называемых пупочно-брыжеечными. Эта система является рудиментарной и в ходе развития ее значение уменьшается.

Για να απαλλαγούμε από την VARICOSIS, οι αναγνώστες μας χρησιμοποιούν με επιτυχία τον Varitonus. Βλέποντας τη δημοτικότητα αυτού του προϊόντος, αποφασίσαμε να το προσφέρουμε στην προσοχή σας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ …

Плацентарное кровообращение — то, что обеспечивает организму плода газообмен и питание на протяжении беременности. Функционировать оно начинает еще до формирования всех элементов сердечно-сосудистой системы – к началу четвертой недели.

Путь движения крови

 • Из пупочной вены. В плаценте, в области ворсин хориона циркулирует богатая кислородом и другими полезными веществами кровь матери. Проходя через капилляры, она поступает в главный для плода сосуд – пупочную вену, которая направляет поток крови в печень. На этом пути значительная часть крови через венозный проток (аранциев) оттекает в нижнюю полую вену. До ворот печени к пупочной присоединяется воротная вена, которая у плода развита плохо.
 • После печени. Кровь возвращается по системе печеночных вен в нижнюю полую, смешиваясь с потоком, поступающим из венозного протока. Далее она переходит в правое предсердие, куда вливается собравшая кровь из верхней части тела верхняя полая вена.
 • В правом предсердии. Полного перемешивания потоков не происходит, благодаря особенностям строения сердца плода. Из всего количества крови верхней полой вены, большая часть переходит в полость правого желудочка и выбрасывается в легочную артерию. Поток из нижней полой устремляется через правое в левое предсердие, проходя широкое овальное окно.
 • Из легочной артерии. Частично кровь попадает в легкие, которые у плода не функционируют и оказывают сопротивление потоку крови, затем оттекает в левое предсердие. Остальная кровь через артериальный проток (боталлов) поступает в нисходящую аорту и далее распределяется в нижней части тела.
 • Из левого предсердия. Порция крови (более оксигенированная) из нижней полой вены объединяется с незначительной порцией венозной крови, поступившей из легких, и через восходящую аорту выбрасывается к мозгу, сосудам, питающим сердце и верхнюю половину тела. Частично кровь оттекает и в нисходящую аорту, смешиваясь с потоком, идущим через боталлов проток.
 • Из нисходящей аорты. Лишенная кислорода кровь через пупочные артерии поступает обратно к ворсинкам плаценты.

Круг кровообращения плода таким образом замыкается. Благодаря плацентарному кровообращению и особенностям строения сердца плода, он получает все необходимые для полноценного развития питательные вещества и кислород.

Особенности кровообращения плода

Такое устройство плацентарного кровообращение подразумевает такую работу и строение сердца в целях обеспечения обмена газов в организме плода при том, что его легкие не функционируют.

 • Анатомия сердца и сосудов такова, что продукты обмена и образующийся в тканях углекислый газ выводятся наиболее коротким путем – к плаценте из аорты через пупочные артерии.
 • Кровь частично циркулирует у плода в малом круге кровообращения, при этом не претерпевая каких-либо изменений.
 • В большом круге кровообращения находится основное количество крови, благодаря наличию овального окна, открывающего сообщение левых и правых камер сердца и существованию артериального и венозного протоков. В результате оба желудочка заняты преимущественно наполнением аорты.
 • Плод получает смесь венозной и артериальной крови, наиболее оксигенированные порции при этом достаются печени, ответственной за кроветворение и верхней половине тела.
 • В легочной артерии и аорте давление крови регистрируется одинаково низкое.

После рождения

Первый вдох, который делает новорожденный, приводит к тому, что его легкие расправляются, и кровь из правого желудочка начинает поступать в легкие , так как уменьшается сопротивление в их сосудах. Артериальный проток при этом запустевает и постепенно закрывается (облитерируется).

Приток крови из легких после первого вдоха приводит к увеличению давления в нем, и поступление крови справа налево через овальное окно прекращается, и оно также зарастает.

Сердце переходит на «взрослый режим» функционирования, и больше не нуждается в существовании концевых отделов пупочных артерий, венозного протока, пупочной вены. Они редуцируются.

Нарушения кровообращения плода

Часто нарушения кровообращения плода начинаются с патологии в организме матери, влияющей на состояние плаценты. Врачи отмечают, что плацентарная недостаточность сегодня наблюдается у четверти беременных. При недостаточно внимательном к себе отношении будущая мать может даже не заметить угрожающих симптомов. Опасно, что при этом плод может страдать от дефицита кислорода и других полезных и жизненно важных элементов. Это грозит отставанием в развитии, преждевременными родами, другими опасными осложнениями.

Что приводит к патологии плаценты:

 • Болезни щитовидной железы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, пороки сердца.
 • Анемия – средняя, тяжелая.
 • Многоводие, многоплодная беременность.
 • Токсикоз поздний(преэклампсия).
 • Акушерская, гинекологическая патология: предыдущие произвольные и медицинские аборты, пороки развития, миома матки).
 • Осложнения текущей беременности.
 • Παραβίαση της πήξης του αίματος.
 • Урогенитальная инфекция.
 • Истощение материнского организма как последствие недостатка питания, ослабления иммунитета, повышенных нагрузках, при курении, алкоголизме.

Женщина должна обратить внимание на

 • частоту движений плода – изменение активности;
 • размер живота – соответствует ли сроку;
 • Патологические выделения кровянистого характера.

Диагностируют плацентарную недостаточность при УЗИ с проведением допплерометрии. При нормальном течении беременности ее делают на 20 неделе, при патологии – с 16-18 недель.

По мере увеличения срока при нормальном течении беременности возможности плаценты снижаются, а у плода развиваются собственные механизмы поддержания адекватной жизнедеятельности. Поэтому к моменту родов он уже готов пережить существенные изменения системы дыхания и кровообращения, позволяющие осуществлять дыхание через свои легкие.

Φλεβική θρόμβωση

Тромбозы – патология, которая развивается из-за избыточной свертываемости крови и сопровождается нарушением прохождения жидкости по сосуду. Вследствие возникновения этого заболевания, часто развиваются вторичные изменения в органах и мягких тканях.

Многие люди знакомы только с понятием «тромбоз вен нижних конечностей», однако врачи выделяют большее количество видов этой патологии. Объединить все заболевания в одну большую группу позволяет общий механизм их развития.

Αιτίες

Последние исследования в области медицины смогли выявить три основные причины тромбоза. К ним относят:

 • нарушение целостной структуры сосудистой стенки (вызвать повреждение может любой фактор: начиная от механической травмы и заканчивая воздействием инфекции);
 • уменьшение скорости, с которой кровь проходит по сосуду в определенном месте (развивается вследствие сдавления или при венозной недостаточности );
 • повышение врожденной способности крови к сворачиванию (патология может быть как врожденной, так и приобретенной под воздействием некоторых химических веществ, включая медицинские препараты).

Помимо обязательных условий, врачами выделяется ряд факторов риска, которые способствуют развитию патологии. К ним относят:

 • γήρας ·
 • сниженную физическую активность по любой причине: сидячий образ жизни или вынужденный длительный постельный режим;
 • различные полостные операции в анамнезе пациента или пациентки (кесарево сечение в том числе);
 • наличие различных вредных привычек способствует тромбообразованию;
 • некоторые лекарственные средства, например, на основе гормонов, способны спровоцировать повышение свертываемости крови;
 • длительно текущие инфекции могут приводить к повреждениям стенок сосудов.
Nanovein  Βαθμοί κιρσών

Образование тромбов всегда опасно высоким риском развития тромбоза сердца, поэтому необходимо учитывать факторы риска развития болезни и, если возможность, устранять их.

Συμπτώματα

Симптоматика тромботических поражений может быть очень разнообразной. Жалобы пациента будут зависеть от стадии процесса и локализации сосуда, в котором произошла закупорка просвета. Симптомы тромбоза вен нижних конечностей нельзя сравнить, например, с тем, как развивается тромбоз воротной вены, что необходимо учитывать, проводя диагностику.

Симптомы тромбоза глубоких вен в нижних конечностях обычно следующие:

 • сильная пастозность и постепенно нарастающий отек конечности;
 • онемение и парестезии;
 • тяжесть в ногах при передвижении, постепенно формирующийся болевой синдром.

Постепенно, по мере усугубления признаков тромбоза глубоких вен, появляются трофические изменения в тканях, которые в некоторых случаях ведут к ампутации конечности.

Отдельно выделяют острый венозный тромбоз, который расценивается, как неотложное состояние и требует немедленной помощи врача. Симптомами патологии будут:

 • острая, резкая боль в конечности, усиливающаяся в ответ на надавливание;
 • снижение всех видов чувствительности и возникновение парестезий;
 • отсутствие пульсации ниже тромбированного участка;
 • сильное похолодание кожи конечности.

Вследствие возникновения острого тромбоза возможно развитие контрактур, которые будут говорить об изменениях необратимого типа.

Тромбоз глубоких вен голени или любой другой части нижней конечности – не единственная разновидность тромбоза. Выделяют дополнительные типы, каждый из которых имеет свои характерные особенности.

Ποικιλίες

Сгустки крови, перекрывающие просвет сосуда, могут образовываться не только в венах. Важно помнить и о том, что тромбы способны формироваться в любой части тела человека, включая сосуды верхних конечностей, головной мозг, тромбозы сердца.

В медицинской практике наиболее часто встречаются 4 основных вида, которым стоит уделить особое внимание.

Кишечная форма

Кишечная форма тромбоза имеет артериальное происхождение. Это значит, что происходит закупорка артерии, а страдает в данном случае верхняя брыжеечная артерия. При тромбофлебите, эндокардите, атеросклерозе риск развития болезни значительно возрастает.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • сильную, резкую боль в любой области живота (локализация может разниться в зависимости от того, в какой области образовалась закупорка);
 • приступы тошноты и рвоты, появление диареи (в стуле могут обнаруживаться кровянистые включения);
 • скачок температуры тела и учащение сердцебиения (тахикардия).

Прогрессирование тромбоза кишечника напоминает по своей симптоматике непроходимость, так что поставить точный диагноз может только специалист.

Φλεβοθρωμόμωση

Флеботромбоз – другое название глубокого тромбоза. В большинстве случаев он развивается в венах нижних конечностей, симптомы его уже упоминались. Врачи отдельно выделяют патологию, при которой сгустки крови обнаруживаются в малом тазу и имеют возможность колебаться с током крови (флотировать). Подобные тромбы могут стать эмболами при отрыве от стенки сосуда и привести к тромбозу сердца.

Гораздо реже в практике встречается поражение верхних конечностей. Симптомами начальной стадии считают гиперемию кожных покровов, небольшую отечность и болезненность в месте поражения.

Илеофеморальный тромбоз

Илеофеморальный тромбоз многие пациенты по ошибке путают с закупоркой вен верхних конечностей. Это не совсем верно. Данная патология – следствие перекрытия бедерной и подвздошной вен. Заболевание в большинстве случаев протекает остро, пациент жалуется на посинение кожных покровов с пораженной стороны, отечность конечности, скачок температуры тела. Полное перекрытие просвета сосуда может привести к омертвению тканей, а вот если просвет минимально сохранен, симптомы смогут регрессировать.

Чтобы избежать тромбоза сердца и других осложнений, лечение пациента рекомендуется проводить в условиях стационара.

Закупорка кавернозного синуса

Закупорка кавернозного синуса – одна из самых опасных разновидностей тромбоза, так как сгусток крови перекрывает вену головного мозга. В большинстве случаев причина болезни – это инфекционная патология, начавшаяся в районе носа или глаз и распространившаяся в область головного мозга. Проявления болезни довольно специфичны. Пациент говорит о сильных головных болях, судорожных приступов, выпячивании глаз. У людей с данной патологией также часто наблюдаются скачки температуры тела, различные расстройства нервной системы. Без своевременной терапии возможна кома.

Какой врач занимается лечением тромбоза

Выбор лечащего врача зависит от того, какой вид тромбоза развился у пациента. Если заболевание затронула артерии, то обратиться стоит к ангиологу, который также специализируется на болезнях лимфатической системы.

Лечением тромбоза глубоких вен нижних конечностей будет заниматься флеболог, чьей специализацией являются различные вены.

И флеболог и ангиолог – узкие направления медицины, найти специалистов в этой области бывает сложно. Если врачей нет, лечением пациента может заниматься терапевт или, если необходимо оперативное вмешательство, хирург.

Για να απαλλαγούμε από την VARICOSIS, οι αναγνώστες μας χρησιμοποιούν με επιτυχία τον Varitonus. Βλέποντας τη δημοτικότητα αυτού του προϊόντος, αποφασίσαμε να το προσφέρουμε στην προσοχή σας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ …

Διαγνωστικά

Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей обычно диагностируется на основании яркой клинической картины. Помощь пациенту требуется немедленно, а потому на детальные исследования времени зачастую нет. Если ситуация носит не угрожающий жизни характер, то возможно применение:

 • флебографии (рентгенконтрастное исследование, при котором контрастное вещество идет вверх по вене, обладает высокой степенью точности);
 • ультразвукового дуплексного сканирования, которое используется наиболее часто для постановки этого диагноза;
 • тромбоэластографии, с помощью которой можно понять, как происходит процесс свертывания крови, нет ли в нем каких-либо нарушений;
 • радионуклеидного сканирования.

В диагностике тромбоза вен кишечника помогает рентгенография. В ряде случаев, когда клиническая картина и данные анализов не дают достаточного представления о ситуации, проводится диагностическая лапароскопия. С ее помощью можно уточнить диагноз, а также выбрать оптимальный способ лечения.

Θεραπεία

Как лечить тромбоз? Выбор методики во многом зависит от того, на какой стадии находится заболевание, какие симптомы беспокоят пациента. Сегодня врачи в большинстве случаев предпочитают консервативную терапию, которая более безопасна и сопровождается меньшим риском осложнений. Однако, если возникает необходимость, возможно и проведение хирургического вмешательства.

Συντηρητική θεραπεία

Лечение тромбоза глубоких вен начинается с подбора медикаментозных средств. Задача медикаментозной терапии состоит в:

 • снижении активности увеличения размеров тромба;
 • фиксации сгустка к сосудистой стенке для предотвращения его отрыва;
 • устранении спазма, отечности и воспаления;
 • нормализации процессов кровообращения.

В первую очередь используются антикоагулянты прямого действия. В период приема медикаментов из этой группы пациент должен постоянно сдавать анализы, чтобы не пропустить момент, когда свертываемость крови станет опасно низкой, что будет грозить развитием кровотечений.

Основной препарат из группы прямых антикоагулянтов – это Гепарин. На его основе готовятся лекарства для приема внутрь, а также мази, крема. Подробнее о Гепариновой мази→

Помимо Гепарина, часто используется Гирудин, являющийся экстрактом слюны пиявок. Он также зарекомендовал себя, как хороший прямой антикоагулянт.

Помимо антикоагулянтов прямого действия, применяются:

 • непрямые антикоагулянты, обладающие более выраженным эффектом и более простые в применении;
 • средства, улучшающие реологические свойства крови;
 • тромболитики, способствующие быстрому рассасыванию сгустка крови и восстановлению нормального кровотока;
 • нестероидные средства противовоспалительного ряда, предназначенные для устранения основных неприятных симптомов;
 • при сильных болях возможно применение обезболивающих препаратов.

Χωρίς ναρκωτικά

Большую роль в терапии тромбоза играет немедикаментозная терапия. В острый период пациенту рекомендуется постельный режим на 5-10 дней. В период постельного режима конечности приподнимаются под небольшим углом, чтобы облегчить процессы оттока крови.

После окончания острого периода рекомендуется дозированная физическая нагрузка, чтобы предотвратить рецидив заболевания. Упражнения выполняются под контролем врача, дозу ЛФК-нагрузки назначает также специалист. Пациенту обязательно рекомендуют сменить малоподвижный образ жизни на более активный.

Широко применяется компрессионная терапия. С ее помощью удается устранить отечность, улучшить отток крови по венам, предотвратить поражение поверхностных сосудов. Для компрессионной терапии используются специальные бинты, которые рекомендовано надевать в острый период болезни. При хроническом тромбозе бинты заменяются на белье, обладающее компрессионными свойствами.

Компрессионную терапию врачи рекомендуют проводить только в дневной период. Ночью тело должно отдыхать от всяческого давления.

Χειρουργική θεραπεία

В некоторых случаях немедикаментозная и консервативная терапия оказываются совершенно бесполезными. Тогда хирурги предлагают провести оперативное вмешательство, которое должно полностью избавить пациента от тромбов.

Выделяют три основных типа операции:

 • вмешательство по типу Троянова–Тренделленбурга, при котором сшивают большую подкожную вену, блокируя таким образом продвижение тромба по сосуду;
 • кава-фильтрация, при которой в вену устанавливается специальный фильтр, способный задерживать тромбы (недостатком вмешательства считается то, что через несколько лет возникает необходимость в замене фильтра, так как он способен засоряться);
 • тромбэктомия, являющаяся самым современным типом вмешательства, предполагает удаление тромба из полости пораженного сосуда (при этом в большинстве случаев сам сосуд не травмируется в ходе операции).
Nanovein  Οι καλύτερες αλοιφές και πηκτές για τις κιρσές των ποδιών

Λαϊκές μέθοδοι

Существуют и народные средства для борьбы с тромбозами. Все они направлены в основном на устранение воспалительной реакции.

Рекомендуется применение следующих рецептов:

 • употребление отвара вербены лекарственной в течение трех месяцев;
 • употребление спиртовой настойки из свежих или сухих цветков белой акации в течение 3-4 недель;
 • принятие внутрь отваров из шишек хмеля;
 • использование лукового сока в смеси с медом, применяемое курсом в 2-4 недели.

Важно помнить, что народные средства категорически не подходят для использования без медикаментозной и немедикаментозной терапии. Их можно использовать только в качестве вспомогательных способов, но никак не в качестве основной терапии, направленной на предотвращение тромбоза сердца или сосудов головного мозга.

Πρόληψη

Профилактика тромбозов будет полезна не только людям, находящимся в группе риска, но и тем, кому пока еще рано думать об этой болезни.

Рекомендуется следующий комплекс мер:

 • употребление жидкости в большом количестве;
 • физическая активность (утренняя зарядка и простые упражнения в течение дня);
 • отказ от передвижения на машине, по возможности большое количество пеших прогулок;
 • массаж ног и контрастный душ каждый вечер;
 • σωστή διατροφή ·
 • φορώντας εσώρουχα συμπίεσης.

Профилактикой может также послужить своевременное лечение варикозного расширения вен, сердечнососудистых заболеваний, патологий эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата.

Διατροφή

Диета при тромбозе глубоких вен нижних конечностей – важный элемент лечения. Пациентам категорически запрещено употреблять животные жиры, сладости, включая шоколад, алкогольную продукцию, пищу, богатую специями или слишком сильно зажаренную.

Питание при тромбозе глубоких вен нижних конечностей должно базироваться на употреблении сырых овощей и фруктов, которые богаты антиоксидантами. Можно есть также отруби и продукты, богатые медью, флаваноидами. Это поможет укрепить сосудистые стенки и предотвратить рецидив заболевания.

Тромбоз – опасное для здоровья и жизни человека заболевание. Ошибочно полагать, будто сгустки крови могут перекрыть кровоток только в нижних венах, а страдают от патологии только пожилые люди. Столкнуться с тромбозом можно в любом возрасте и, более того, поражаться могут не только вены, но и артерии в любом органе. При появлении первых же признаков патологии необходимо обращаться к врачу.

Лечение отеков нижних конечностей

Отеки ног являются следствием множества заболеваний. Среди одной из основных причин развития отечности выделяют нарушение венозной системы (ХВН, варикоз, тромбоз, тромбофлебит). Прогрессирование любого из заболеваний сосудов и вен может привести к тяжелым последствиям (инвалидность, летальный исход).

Лечение отеков ног должно начинаться с установления причины возникновения отеков. Так как отеки могут быть признаками множества заболеваний, не редки случаи ошибок при назначении лечения.

Например, пациенту (жалующемуся на отеки) с явно выраженными симптомами хронической венозной недостаточности назначается лечение на их устранение. А тем временем, у пациента развивались другие патологии, которые могли вызывать отечность (болезни почек, недостаточность кровообращения). Поэтому, очень важно провести тщательную диагностику для установки диагноза и назначения верного лечения.

Причины отеков

Единичные проявления отеков могут возникать в случаях: длительного нахождения без движений, сильной нагрузки на ноги, лишнего веса, беременности, неудобной обуви и др.

Если часто возникает отек нижних конечностей, причины, спровоцировавшие его появления, могут быть:

 1. Хроническая венозная недостаточность и варикозное расширение вен;
 2. Нарушение кровообращения в венозной системе (тромбоз глубоких вен);
 3. Лимфедема (лимфостаз);
 4. Сердечные заболевания (миокарды, ишемические приступы, порок сердца);
 5. Заболевания почек (гломерулонефрит, системная красная волчанка, хронические болезни почек);
 6. Κίρρωση του ήπατος.
 7. Заболевания опорно-двигательного аппарата нижних конечностей.

Среди факторов, которые способствую развитию недуга, можно выделить:

 • Нарушения оттока лимфы.
 • Повышенное давление в капиллярах;
 • Снижение давления плазмы крови;
 • Проницаемость сосудов и капилляров.

Отек нижних конечностей может быть двух видов:

 1. Локализованный. Такой отек вызван скоплением жидкости в определенном участке тела или органа. Возникает в случаях возникновения нарушений в системе вен (деформация капилляров и сосудов, нарушения оттока лимфы).
 2. Генерализованный. Отек возникает на фоне водного дисбаланса организма. Чаще возникает на фоне хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени, при беременности. Нередки случаи возникновения генерализованных отеков на ногах в результате приема слабительных средств, которые вызывают потерю калия в организме.

Самой распространенной причиной отеков ног является хроническая венозная недостаточность (ХВН). Такие отеки возникают из-за повышенного давления в системе вен, которое способствует деформации стенки вен и сосудов. Венозная стенка истончается, крупномолекулярные белки (гемоглобин, элементы крови, фибриноген) начинают попадать в волокнистую соединительную ткань.

При первых стадиях венозной недостаточности лишняя жидкость выводится при помощи лимфатического дренажа. Такие моменты хорошо заметны — вечером образуется отек ноги, а утром проходит. В дальнейшем давление на вены возрастает сильней. Лимфатическая система уже не справляется с быстрым выводом жидкости. Если не предпринять меры к быстрому лечению можно спровоцировать развитие тяжелого заболевания — лимфедема.

Συμπτώματα εκδήλωσης

Отеки могут возникать как на обеих ногах, так и на одной из конечностей. Если отекает только одна нога, в большинстве случаев, такие отеки являются следствием развития заболеваний: хроническая венозная недостаточность, лимфедема, тромбоз вен, остеоартрит. Случаи отекания обеих конечностей, сигнализирует о нарушениях: почек, печени, сердца. Не редки случаи отеков обеих ног из-за приема лекарственных препаратов (например, гормональные).

При начальных стадиях венозной недостаточности пациенты жалуются на отеки в нижних конечностях, которые сопровождаются чувством тяжести в ногах, онемением икроножных мышц, общую слабость. Когда заболевание прогрессирует, помимо отеков могут возникать сильные болевые ощущения, изменение цвета кожи на ногах, появлению трофических язв.

При заболевании почек отеки могут проявляться на передней брюшной полости, на лице и даже на половых органах. От алкоголя или при авитаминозах отеки возникают в области стопы и на голени. При этом лицо становится опухшим.

При заболевании сердца отеки увеличиваются постепенно. При диагностике выявляется увеличение печени. Проявляется утолщения вен на шее.

Если отеки нижних конечностей стали проявляться не в единичных случаях, пора посетить врача. Если имеются признаки ХВН нужно посетить флеболога. Врач проведет визуальный осмотр, назначит диагностическое обследование (дуплексное сканирование вен, рентгеноконтрастную флебографию, томографию и др).

Важным при отеках является измерение венозного давления. Кроме того, врач визуально анализируют пораженные участки и проводит сбор анамнеза.

Если помимо ног отеки проявляются на лице или пояснице нужно обратиться к специалисту нефрологу.

Лечение отеков при ХВН

Лечение отеков ног при хронической венозной недостаточности должно начинаться с ограничения пациентом длительных нагрузок на нижние конечности.

При сильных отеках больному нужен полный покой. Ему рекомендуется больше находиться в лежачем положении, при этом ноги должны быть приподняты. Можно подкладывать под ноги валик.

После обследования пациентам назначают компрессионную терапию, которая заключается в ношении компрессионного трикотажа или бинтов. Компрессионное белье подбирается индивидуально для каждого пациента. Кроме того, отеки снимают при помощи аппаратной пневмокомпрессии (20 процедур по 40 минут).

Дополнением к лечению отеков нижних конечностей является прием флеботропных препаратов (Флебодиа 600, Анистакс, Детралекс). Такие препараты улучшают венозный тонус, укрепляют сосудистые стенки, снимают воспалительные процессы. Также, флеботоники улучшает лимфатический отток, уменьшают растяжимость вен, устраняют венозные застои. Для избавления от тяжести в ногах и восстановления функции кожи используют мази, крема и гели.

Хирургические вмешательства при отеках зависят от формы и стадии протекания заболевания. Например, хирургические операции назначают, когда консервативное лечение не оказывает положительного эффекта, отек продолжат увеличиваться. Начинают проявляться трофические язвы на коже. Выбор операции, в таких случаях, зависит от общего состояния пациента и причины проявления недуга. Чаще всего, выполняется удаление пораженных вен.

Если отеки возникают от прогрессирования варикозной болезни, то больному назначается 3-х месячный курс консервативного лечения (лечебный трикотаж, препараты, пневмокомпрессию). Только после консервативного лечения, которое устранит отечность, выполняют операции (флебэктомия, лазерная коагуляция) по удалению варикозных вен.

Αιτίες οίδημα στα πόδια

Народные средства от отеков

Лечение отеков при лимфедеме

В заключение нужно отметить, что при частом обнаружении внезапных отеков ног нужно сразу обратиться к врачу. Запускать развитие патологии нельзя. Прогрессирование болезни может стать причиной длительного лечения, а порой инвалидностью на всю жизнь.

В качестве профилактики и лечения отеков ног при ХВН является прием флебопротекторов. Препараты, содержащие диосмин, очень быстро снимают воспалительные процессы и устраняют венозные застои.

Lagranmasade Ελλάδα